Všeobecné obchodné podmienky

1. Základné definície

Zverejnené „Všeobecné obchodné podmienky“ sa riadia ustanoveniami všeobecne platného zákona (č.102/2014 Z.z.) a definujú podmienky v obchodných vzťahoch pre zákazníka (alej „kupujúci“) „veľkoobchod“  (SZČO alebo právnická osoba zapísaná v obchodnom registri).

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim (zákazník) a spoločnosťou Tibor Mátis, IČO: 33933766, Hviezdna 1274/1, 92901 Dunajská Streda (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené na diaľku prostredníctvom serveru https://www.matibo.com/.

Tieto obchodné vzťahy sa riadia právnou úpravou podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka.

Kontaktné údaje predávajúceho:

Tibor Mátis, IČO: 33933766, Hviezdna 1274/1, 92901 Dunajská Streda

DIČ: 1020254059

IČ DPH: SK1020254059

Prevádzka:Malodvornícka 18 , 929 01 Dunajská Streda

Telefón: +421 (0)903 781 170

Email: eshop@matibo.com

VOP sú zverejnené na internetových stránkach spoločnosti ( predávajúceho ) Tibor Mátis (https://www.matibo.com/) a súčasne aj v prevádzke predajcu na viditeľnom a dostupnom mieste.

Kupujúci je povinný pred nákupom oboznámiť sa s týmito VOP a súhlasiť s nimi.

2. Základné podmienky spolupráce

Nakupovať vo firme Tibor Mátis môže :

- SZČO (fyzická osoba) alebo právnická osoba (platné ceny „Veľkoobchod“), ktorá má vo výpise z obchodného registra alebo v živnostenskom liste oprávnenie na kúpu tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja.

Podmienkou nákupu za ceny „ Veľkoobchod“ je registrácia kupujúceho cez e-shop https://www.matibo.com/, mailom alebo osobne na kontaktnej adrese:

Tibor Mátis, Malodvornícka 911/18, 92901 Dunajská Streda.

Registráciu schvaľuje admin e-shopu, resp. majiteľ firmy TIBOR MÁTIS, a až po schválení má kupujúci umožnený prístup k cenám „Veľkoobchod“  ve-shope https://www.matibo.com/.

Akýkoľvek osobný kontakt medzi kupujúcim a predávajúcim je nutné si vopred dohodnúť telefonicky alebo mailom.

Tel. čísla: +421 (0) 948 367 870

Email: eshop@matibo.com

3. Objednanie tovaru alebo služby

Tovar sa objednáva: z internetového obchodu podľa krokov ako Vás vedie automaticky systém, alebo e-mailom na adrese e-shop@matibo.com, alebo telefonicky na čísle

+421 948 367 870, alebo osobne.

Všetky prijaté objednávky sú považované za návrh zmluvy (obchodného vzťahu) a sú považované za záväzné.

Kúpna zmluva (obchodný vzťah) vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Potvrdená objednávka kupujúcim je považovaná za záväznú pre obe strany.

Kupujúci (zákazník – „Veľkoobchod „ ) je povinný vo svojej objednávke zadať :

a/ obchodný názov, meno a priezvisko kontaktnej osoby

b/ fakturačnú adresu prípadne adresu dodania ak je iná ako fakturačná 

c/ telefónne číslo za účelom kontaktovania kuriérom alebo predajcom

d/ popis a počet kusov objednávaného tovaru alebo služby

e/ spôsob odberu

f/ IČO, DIČ prípadne IČ DPH ak je kupujúci platiteľom DPH

g/ e-mailovú adresu

Aktuálne ceny sú vždy uverejnené na https://www.matibo.com/ a sú platné pre všetky spôsoby objednávania tovaru alebo služby. Kupujúci, ktorý nakupuje tovar alebo službu formou osobnej návštevy, má možnosť pred uzavretím objednávky, resp. nákupom, oboznámiť sa s aktuálnymi cenami priamo na kontaktnej adrese Tibor Mátis (prístup cez PC).

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru, ktorá je uvedená na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu https://www.matibo.com/. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na objednávky uzatvorené pred zmenou ceny.

Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu zľavy.

Zľavy uverejnené v e-shope https://www.matibo.com/ sa nevzťahujú pre osobný odber tovaru alebo služby v prevádzke ( Malodvornícka 911/18 929 01 Dunajská Streda).

Pokiaľ kupujúci požiada vo svojej objednávke informáciu o spôsobe plnenia (i čiastočného) objednávky budú mu poskytnuté informácie automaticky ale len v prípade, že uvedie vo svojej objednávke kontaktný e-mail. Predávajúci nie je povinný za účelom informovania o stave plnenia objednávky kontaktovať kupujúceho telefonicky.

4. Storno objednávky a možnosť vrátenia tovaru

Kupujúci má právo stornovať objednávku kedykoľvek, bez udania dôvodu, pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nie je schopný dodržať dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu, ktorá vznikne týmto konaním kupujúceho. Predávajúci má právo uplatniť si náhradu škody a to hlavne vtedy ak bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať tovar, ktorý nebol na sklade predávajúceho, resp. v prípade, ak v súvislosti so zabezpečením tovaru došlo k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

Nárokovateľný storno poplatok predajcom môže byť až do výšky 50% z celkovej ceny objednaného tovaru alebo služby.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v nasledujúcich prípadoch:

a/ nie je možné žiadnou formou objednávku potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nemožnosť doručenia potvrdenia na zadaný e-mail a pod.),
b/ objednávku zaslal kupujúci, ktorý v minulosti zásadným spôsobom porušil obchodné podmienky, ktoré sú zverejnené na https://www.matibo.com/,
c/ tovar sa nevyrába alebo už nie je možné ho vyrobiť, tovar nie je skladom.

Odstúpenie od zmluvy – postup :

a/ spotrebiteľ vyplní a pošle tlačivoOdstúpenie od kúpnej zmluvya e-mail  reklamacie@matibo.com

b/ predávajúci potvrdí „Odstúpenie od kúpnej zmluvy“ a vyzve spotrebiteľa k doručeniu tovaru, ktorý chce vrátiť

c/ tovar s vytlačeným a vyplneným tlačivomOdstúpenie od kúpnej zmluvy“  môže spotrebiteľ doručiť osobne alebo kuriérskou službou

(tovar by mal byť doručený s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ je to možné tak aj s originálnym obalom , v prípade, že vrátený tovar bude  poškodený alebo nekompletný, môže predávajúci znížiť vrátenú kúpnu cenu (§ 458 ods. 1 obč . Z.).

d/ tovar nesmie spotrebiteľ zaslať späť formou dobierky, takáto zásielka nebude predávajúcim akceptovaná

e/ spolu s tovarom je nutné zaslať aj kópiu dokladu o kúpe (faktúra)

f/ ak budú splnené vyššie uvedené podmienky, spotrebiteľovi vznikne nárok na vrátenie zaplatenej sumy za tovar, ktorá mu bude vrátená  najneskôr do 30 dní od odstúpenia od zmluvy.

5. Platobné podmienky

Pri nákupe prostredníctvom e-shopu www.matibo.com nie je stanovená minimálna cena jedného nákupu.

Objednaný tovar, pokiaľ je na sklade, predávajúci posiela kupujúcemu na dobierku vlastnou dopravnou službou, prostredníctvom kuriérskej služby alebo Slovenskej pošty pokiaľ nie je vopred dohodnutá iná forma doručenia. V prípade, že kupujúci si zvolí inú formu platby za tovar ako dobierku, musí akceptovať uhradenie predfaktúry resp. faktúry, ktorá mu je zaslaná v elektronickej forme cez e-mail.

V prípade platby prevodom na účet, zákazník zrealizuje platbu bezodkladne po potvrdení objednávky, najneskôr však do 3 kalendárnych dní. Zakúpený tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení jeho ceny, čím sa rozumie pripísanie celej ceny tovaru vrátane prípadného príplatku za prepravu na účet prevádzkovateľa internetového obchodu. Ak nebude platba prevádzkovateľovi internetového obchodu pripísaná na účet do troch kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, má právo predmetnú objednávku stornovať. Objednaný tovar môžete uhradiť na účet našej spoločnosti číslo: SK0509000000000021891164 až potom ako dostanete od nás výzvu na uhradenie tovaru

 

Kupujúci (zákazník – „Veľkoobchod“ ) môže odoberať objednaný tovar alebo služby bez uhradenia faktúry vopred. Predávajúci si vyhradzuje právo určiť túto možnosť formy obchodnej spolupráce a teda nie je povinný automaticky udeliť túto možnosť nákupu každému kupujúcemu (zákazník – „Veľkoobchod „ ).  

Splatnosť faktúry je obvykle 7 pracovných dní, na základe dlhodobej obchodnej spolupráce je možné udeliť kupujúcemu (zákazník – „Veľkoobchod „) splatnosť faktúry až 30 pracovných dní. Pri osobnom odbere je možné platiť za tovar alebo služby v hotovosti alebo platobnými kartami na kontaktnej adrese Tibor Mátis,  Malodvornícka 911/18,  929 01 Dunajská Streda) .

Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom subjektu (predávajúceho) Tibor Mátis. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry môže byť v zmysle §369 zákona č. 513/91Zb. kupujúcemu účtované penále vo výške 0,1% z celkovej sumy faktúry za každý deň omeškania.

Odber tovaru na faktúru môže byť kupujúcemu odmietnutý v prípade, ak nemá vysporiadané všetky záväzky voči predávajúcemu v dobe ich splatnosti.

6. Doručenie tovaru

Doručenie objednaného tovaru alebo služby zabezpečuje predávajúci buď vlastnou dopravnou službou alebo kuriérskou službou Slovenskej pošty, Geis SK a GeisParcel s ktorými má predávajúci uzatvorené partnerské zmluvy o doručovaní zásielok. 

Informácie o cenách za prepravu, dostupnosti a možnostiach doručenia sú uvedené v samostatnom bloku s názvom : Dodacie podmienky, ktorý je zverejnený na https://www.matibo.com/ ako aj na prístupnom mieste na kontaktnej adrese Tibor Mátis, Malodvornícka 911/18,  929 01 Dunajská Streda.

Predávajúci vždy hľadá najvýhodnejší spôsob prepravy. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie.

Ak sa nedohodlo inak, prevádzkovateľ internetového obchodu sa zaväzuje tovar dodať v čo najkratšom možnom termíne od e-mailového oznámenia o potvrdení objednávky zákazníkovi, avšak najneskôr do 14 pracovných dní.

V prípade objednania tovaru s hmotnosťou do 0,99kg   (vrátane obalu) je možné zvoliť spôsob doručenia prostredníctvom Slovenskej pošty  ( listová zásielka ). V tomto prípade ale musí kupujúci akceptovať úhradu za tovar vopred  (faktúru je možné zaslať vopred iba v elektronickej forme). Všetky náklady spojené s doručením zásielky kupujúcemu v plnom rozsahu hradí kupujúci.

Náklady spojené s doručením sú vo faktúre označené ako „distribučné náklady“. Podrobné informácie o tom, čo všetko je zahrnuté v „distribučných nákladoch“, sa nachádzajú v samostatnom bloku s názvom :  „Dodacie podmienky“.

V prípade, že doručená zásielka je poškodená (obal), je nutné spísať protokol o poškodení zásielky (obalu) s kuriérom, prípadne zásielku od kuriéra neprevziať s tým, že kuriér uvedie v protokole ako dôvod neprevzatia zásielky: „ poškodená“ (bude vyžiadaný podpis kupujúceho do protokolu). Reklamácie poškodeného tovaru prepravou po prevzatí kupujúcim nebude možné neskôr zo strany predávajúceho akceptovať.

V prípade, že kupujúci neprevezme objednaný tovar (kuriérska služba vždy vopred kontaktuje kupujúceho telefonicky, mailom alebo pomocou sms), náklady, ktoré si vyžiada opätovné doručenie tovaru, znáša v plnej výške kupujúci.

7. Práva a povinnosti predávajúceho

a/ na základe objednávky, ktorú akceptoval kupujúci, dodať  tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote

b/ v prípade doručenia tovaru  kuriérskou spoločnosťou zabaliť tovar na  prepravu spôsobom potrebným na jeho bezpečné doručenie

c) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal všetky platné právne predpisy v SR

d) odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky  potrebné doklady (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

e/ predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar

f/ predávajúci je povinný oboznámiť kupujúceho, že súčasťou objednávky je aj povinnosť zaplatiť cenu

8. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný:

a) prevziať objednaný a dodaný tovar alebo službu

b) zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru predávajúcemu

c) svojím podpisom potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru

d/ kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom s predávajúcim 

9. Záručné a reklamačné podmienky

V zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a neskorších predpisov poskytuje výrobca na dodávaný tovar záručnú dobu 24 mesiacov.

Inú – dlhšiu – záručnú dobu môže poskytnúť len výrobca.

Ak kupujúci nie je koncovým zákazníkom, poskytuje predávajúci na tovar  v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka záručnú dobu 24 mesiacov.

Spolu so zakúpeným tovarom alebo službou dostane kupujúci faktúru, ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru, ktoré boli spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo vznikli zjavne úmyselným poškodením. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky a ani inak poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený, inak poškodený sa rozumie napr. poškodenie, ktoré vzniklo následkom vystavenia tovaru vlhkosti ap.).

Zo záruky je takisto vyňaté poškodenie, ktoré vzniklo následkom živelnej pohromy. Opotrebovanie a následné poškodenie tovaru, ak sa zjavne jedná o bežné používanie tovaru, takisto nezakladá nárok na reklamáciu tovaru.

V prípade, že kupujúci zistí chybu na dodanom tovare alebo službe, je nutné aby bezodkladne tento tovar alebo službu reklamoval u predajcu (§ 18 ods. 2 Zák ). Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Reklamovaný tovar musí predajca vybaviť v reklamačnom konaní do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vyriešenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Kupujúci má právo na vrátenie plnej sumy za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový ak sa s predávajúcim nedohodne inak ( napr. vyplatenie primeranej zľavy kupujúcemu ) .

Predávajúci si vyhradzuje právo vymeniť reklamovaný  tovar za taký istý, ktorý má rovnaké alebo lepšie parametre a vlastnosti.

Záručná doba sa predlžuje o dobu počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu reklamácie. 

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu  jedným z nasledujúcich spôsobov:

   a) odovzdaním opraveného tovaru

   b) výmenou tovaru

   c) vrátením kúpnej ceny tovaru

   d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru

   e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

10. Záverečné ustanovenia

TIBOR MÁTIS si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť od  01.04.2022